Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-02-2019
imgImieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym idei i aspektów prawnych przeprowadzenia Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Szkolenie obejmuje obszar województwa pomorskiego i kierowane jest do:

• Pracowników urzędów gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego, służb ochrony środowiska.

• Przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które prowadzą lub biorą udział w postępowaniu OOŚ.

• Inwestorów publicznych i prywatnych realizujących przedsięwzięcia podlegające postępowaniu w sprawie OOŚ.

• Osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, na obszarach chronionych (w tym terenach Natura 2000).

 

Tematyka szkoleń będzie obejmować:

• Podstawy prawne Unii Europejskiej i Polski dotyczące OOŚ.

• Idea i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych aspektów procedury, m.in. etapów procedury, używanych metod, wariantowania, określania środków łagodzących, udziału społecznego, pisania i weryfikacji raportu; analiza kontrowersyjnych przypadków).

Aktualny termin szkolenia: Grupa III w terminie 21.11.2015 i 28.11.2015. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00 – 16.30. W ciągu każdego dnia szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora www.frug.ug.edu.pl i pod numerem telefonu 58 552 03 53. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie organizatora. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!


Nabór do tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór rozpoczęty!

W wielu gminach na pewno sporo można poprawić i zmienić na lepsze. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór pomagamy uczestnikom zrealizować pomysły na zmianę swoich miejscowości. Pokazujemy, jak przekonać nowe władze, by informowały i konsultowały swoje działania z mieszkańcami. Pomagamy wprowadzić budżet obywatelski i przeznaczyć go na projekty naprawdę przydatne lokalnej społeczności. Podpowiadamy, jak zrealizować inicjatywę lokalną dzięki swojej pracy lub środkom pozyskanym od gminy. Wspólnie dbamy o nasze otoczenie – parki, place zabaw, boiska. Zmieniamy na lepsze biblioteki, domy kultury i ośrodki sportu.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 5 ścieżek działania:
Budżet obywatelski
Dostępni samorządowcy
Inicjatywa lokalna
Lepsze instytucje
Przestrzeń dla ludzi

Aby przystąpić do akcji należy odwiedzić naszą stronę internetową www.maszglos.pl, zarejestrować się do 12 kwietnia i wybrać ścieżkę działania. Nasi koordynatorzy skontaktują się z uczestnikami i pomogą rozpocząć akcję.

Co daje udział w akcji?

•    Okazję do zmiany swojej gminy na lepsze.
•    Szansę na poznanie ludzi z całej Polski, którzy działają na rzecz swoich miejscowości.
•    Możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, na których można poznać swoje prawa, uzyskać wiedzę, jak zmieniać okolicę i jak nagłaśniać działania.
•    Wsparcie od ekspertów, w tym specjalistów od prawa i kontaktów z mediami.
•    Ciągły kontakt z doświadczonym koordynatorem lub koordynatorką, którzy będą wspierają uczestników w codziennej pracy i kontaktach z urzędami.
•    Możliwość uzyskania minigrantu w wysokości 500 zł.
•    Prawo do używania loga akcji Masz Głos, Masz Wybór.
•    Szansę na otrzymanie nagrody Super Samorząd, którą wręczamy co roku za najskuteczniejsze działania.

Podobnie, jak w latach poprzednich, udział w akcji jest nieodpłatny, a uczestnicy otrzymają pomoc Fundacji im. Stefana Batorego. Uczestnicy mają szansę wziąć udział w dwóch szkoleniach ogólnopolskich i szkoleniach regionalnych, które zostaną poprowadzone przez ekspertów z Centrum OPUS, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Eksperci będą również wspierać uczestników na co dzień poprzez e-mail i telefoniczne porady, a nawet wizyty w gminach.

Zapraszamy!Zarządzenie  Nr 3.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie  Nr 3.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

 


Parchowo, 2015-01-16

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.

 

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 20 stycznia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub faksem na nr 59 821 48 01


Szanowni Państwo,

W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zachęcam Państwa do zapoznana się z ofertą projektu Animacja Pomorze.

Instytut Kultury Miejskiej inicjuje projekt Animacja Pomorze, który jest kompleksowym programem wsparcia podmiotów działających w obszarze kultury (instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) na terenie Gdańska, metropolii i województwa pomorskiego.

By zebrać potrzebne dane przygotowaliśmy ankietę. Jej wypełnienie zajmie około 10 minut i pomoże nam stworzyć program dopasowany do realnych potrzeb sektora kultury. By wypełnić formularz, należy kliknąć w <http://bit.ly/1qpdArN.> link:

https://docs.google.com/forms/d/1su3UoIkLmsLGnZfW4mSmfpLTZY5ySoD3172lTrHBaf8
/viewform?c=0
<https://docs.google.com/forms/d/1su3UoIkLmsLGnZfW4mSmfpLTZY5ySoD3172lTrHBaf
8/viewform?c=0&w=1> &w=1

Dziękujemy za poświęcony nam czas i zapraszamy do śledzenia informacji na
stronie Animacja
<http://www.ikm.gda.pl/dzialanie/szkolenia-warsztaty-dla-sektora-kultury/ani
macja-pomorze-2/> Pomorze:


<http://www.ikm.gda.pl/dzialanie/szkolenia-warsztaty-dla-sektora-kultury/ani
macja-pomorze-2/>
http://www.ikm.gda.pl/dzialanie/szkolenia-warsztaty-dla-sektora-kultury/anim
acja-pomorze-2/

Kolejne spotkanie z cyklu Animacja Pomorze odbędzie się 9 grudnia i będzie
dotyczyło budowania marki. Informacji o programie i zapisach udziela Natalia
Kaczor  <mailto:natalia.kaczor@ikm.gda.pl> natalia.kaczor@ikm.gda.pl

Jednocześnie informujemy, że na kolejne warsztaty w ramach projektu Akademia
Active Citizens dla organizacji pozarządowych, liderów, liderek społeczności
lokalnych, zapraszamy od stycznia 2015 r.

Przewidujemy tematy dotyczące: zarządzania zmianą, promocji, zarządzania
projektem, rzecznictwa, zarządzania różnorodnością i inne.

Interesujące Państwa zagadnienia szkoleniowe można zgłaszać na adres e-mail:
active.citizens@ikm.gda.pl. Rekrutacja rozpocznie się pod koniec grudnia
2014 r. Prosimy o śledzenie strony: http://ikm.gda.pl/AkademiaActiveCitizens


Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2015 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać do dnia 24 października b.r. przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 lub osobiście wrzucając do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

 

Opinie i uwagi można także zgłosić w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Parchowie.
W programie spotkania przewiduje się omówienie „Programu współpracy Gminy Parchowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2015 rok”.

Zarządzenie Nr 81.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015"

 

Wzór formularza uwag do programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Rozpoczęcie realizacji projektu

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany wspólnie przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lider), Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Więcej informacji nt. przedsięwzięcia można znaleźć w zakładce O projekcie.

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia nt. współpracy JST z NGO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi, takich jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne oraz tryb małych zleceń. 
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w zakładce Rekrutacja na szkolenia.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA w okresie od 4.03.2014r. do 31.12.2014r.  realizuje 2 zadania dofinansowane przez Miasto Gdańsk.

 I. „Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2014r.” - kierowane do  mieszkańców Miasta Gdańska biorących udział w procesie pracy: reprezentantów różnych środowisk pracowniczych - pracowników i pracodawców mających wpływ na kształtowanie w zakładzie pracy przestrzegania zasad współżycia społecznego; niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska; w szczególności zaś osób zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem mobbingu i ich rodzin odczuwających jego skutki.

W ramach zadania realizujemy program pt. „Wiem, ufam, pracuję” w formie 5 spotkań edukacyjnych o tematyce - o aspektach zjawiska mobbingu połączonych z rozwijaniem umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie:

-       spotkania nieodpłatne dla uczestników;

-       w grupie otwartej mieszanej do 15 uczestników;

-       w godzinach od 9.00 do 16.00;

-       w systemie wykładowo – warsztatowym,

-       w pomieszczeniu udostępnionym przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10,

-       każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny oraz zaświadczenie uczestnictwa.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na spotkanie w dniach:

-       17.05.2014r.

-        21.06.2014r.

Osoby, które się nie zmieszczą w tych terminach będą planowane na spotkania w następnych miesiącach tj. wrześniu, październiku i listopadzie 2014r.

 

Warto coś dobrego dla siebie zrobić. Serdecznie zapraszamy!!!

Tematyka zajęć:

1.     Podstawowe informacje o mobbingu -  czym jest mobbing; elementy działań mobbingowych; przyczyny sprzyjające powstawaniu mobbingu; płaszczyzny działań mobbingowych; etapy mobbingu.

2.     Zarys uregulowań prawnych dot. mobbingu - Ustawa zasadnicza a mobbing; prawo - pracy, cywilne, karne; procedury dyscyplinarne.

3.     Skutki mobbingu - osobiste, rodzinne, dla organizacji, społeczne; zdrowotne (nerwobóle, choroba wrzodowa itd.); psychologiczne (stres w pracy); motywacyjne (wypalenie zawodowe).

4.     Cechy mobbingu według kryterium Heinza Leymanna.

5.     Ofiary mobbingu (bezpośrednie - ofiara, pośrednie – rodzina, znajomi, współpracownicy). Co może zrobić ofiara; diagnoza sytuacji mobbingowej; moja postawa wobec mobbingu (postawa agresywna, uległa, asertywna); relacja pracodawca/przełożony (analiza transakcyjna); konflikt w pracy; komunikacja w pracy.  

6.     Skuteczne sposoby walki z mobbingiem - autoprezentacja, poczucie wartości, konflikt, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem.

7.     Co może, powinien zrobić pracodawca, aby przeciwdziałać zjawisku.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą:

 • telefoniczną – (58) 301 98 72, 795 159 795
 • internetową e-mail osa_stowarzyszenie@wp.pl 
 • pocztową - 80-838 Gdańsk ul. Warzywnicza 10/C/7
 • osobiście - czwartki w godz. 17.00-19.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Gdańsku ul. Warzywniczej 10/A.

II. „Pracuj z godnością – kontynuacja w 2014r.” - kierowane do  mieszkańców Miasta Gdańska biorących udział w procesie pracy - osób zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem mobbingu. Uczestnicząc w nim można uzyskać nieodpłatnie:

-       pomoc prawną;

-       pomoc psychologiczną grupową w postaci:

spotkań w otwartej grupie wsparcia prowadzonych przez psychologa, gdzie w ramach realizowanego  programu pt. ”Pracuję bez lęku” można:

o       otrzymać wsparcie i pomoc od osób rozumiejących ten problem;                       

o       spotkać osoby o podobnym doświadczeniu;

o       uzyskać:

-         wiedzę o mechanizmach i konsekwencjach  przemocy  w pracy;

-         diagnozę sytuacji;

-         pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych;

-         podjęcie działań prowadzących do pozytywnej zmiany;

-         pomoc w odzyskaniu utraconych praw;

-         motywację do aktywnego uczestnictwa w grupie i udzielanie wzajemnego wsparcia z wykorzystaniem własnej wiedzy i umiejętności.      

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz.16.00 do 19.00  w pomieszczeniach Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10A  oraz użyczonych przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10.

 

Im szybciej osoba dotknięta przemocą w pracy postanowi szukać pomocy, tym prędzej zakończą się jej cierpienia!!!

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą: 

 • telefoniczną – (58) 301 98 72,  lub 795 159 795 ;
 • internetową - e-mail osa_stowarzyszenie@wp.pl
 • pocztową – na adres do korespondencji - 80-838 Gdańsk ul. Warzywnicza 10/C/7;
 • osobiście - czwartki w godz. 17.00-19.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Gdańsku ul. Warzywniczej 10/A

Pomoc dla organizacji jak działać zgodnie z prawem

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachęcenie organizacji pozarządowych, z którymi Państwo na co dzień współpracują do skorzystania z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl.

Stowarzyszenia i fundacje obowiązuje wiele przepisów określających obowiązki, terminy sprawozdawcze. A liderom i liderkom organizacji często trudno znaleźć czas na śledzenie ustaw. Dlatego przygotowaliśmy SPECJALNIE DLA NICH bezpłatną internetową aplikację www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować.

Jak to działa?

 

 • w jednym miejscu znajdują się aktualne przepisy związane z prowadzeniem organizacji
 • przedstawione są jako lista stwierdzeń (standardów), podzielona na 5 działów: dokumenty, obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie
 • wystarczy: wybrać dział tematyczny, podać informacje o organizacji (np. forma prawna), zapoznać się ze standardami i sprawdzić wynik

 

Co zyskuje organizacja, dzięki skorzystaniu z narzędzia samooceny?

 • dowie się, czy działa zgodnie z przepisami: to potwierdzenie jakości działań!
 • otrzyma potwierdzenie spełniania standardów formalno-prawnych: może się pochwalić wynikiem na stronie internetowej, wśród partnerów, urzędników
 • dostanie listę przepisów, które wymagają uzupełnienia wraz ze wskazówkami co i jak trzeba poprawić

 

Będziemy wdzięczni za udostępnienie tej informacji fundacjom i stowarzyszeniom z Państwa regionu i zaproszenie ich do korzystania z aplikacji standardy.ngo.pl.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Parchowo w roku 2013


Zarządzenie Nr 10.2014 Wójta Gminy Parchowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 5.2014 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27.01.2014 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 4.2014 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27.01.2014 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Parchowo, 2014-01-13

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.

 

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 20 stycznia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 8214801


UCHWAŁA Nr XXIX.233.2013 RADY GMINY PARCHOWO w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”


Szanowni Państwo,

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl przygotował krótki, animowany film zatytułowany: "Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?". Film obala mit, że organizacje pozarządowe żyją z samych darowizn, i informuje, że mogą też legalnie zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe. Nie wszystkie organizacje wiedzą, że mogą to robić, nie zawsze też wiedzą, jak zarabiać zgodnie z prawem.

To film dla każdego - nie tylko dla organizacji. Skierowany jest także do osób, które są odbiorcami ich działań.

Zachęcamy do oglądania filmu oraz zamieszczenia go na stronach Państwa urzędu, w newsletterach, profilach na Facebooku itp.

Będziemy także wdzięczni za wszelkie Państwa komentarze i uwagi na temat filmu.

Pełna wiadomość wraz z linkiem do filmu: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/921643.html

 

Film powstał w ramach projektu Internetowe Centrum Wsparcia.


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2014


Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać do dnia 4 października b.r. przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 lub osobiście wrzucając do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

 

Opinie i uwagi można także zgłosić w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 1 października 2013 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie.
W programie spotkania przewiduje się omówienie „Programu współpracy Gminy Parchowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok”.

Zarządzenie Nr 60.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 września 2013 r.


Szanowni Państwo,
w związku z przygotowywanymi, przez Ogólnopolską Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, projektami dotyczącym rozwoju Rad Działalności Pożytku Publicznego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku. Ma ona na celu zebranie informacji, dzięki którym planowane działania zostaną przygotowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu odpowiadać na zapotrzebowania obu sektorów samorządowego oraz pozarządowego.

Z góry dziękujemy za odpowiedź.

Z poważaniem

Zespół Fundacji RC


Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku. Państwa odpowiedzi posłużą nam do zidentyfikowania potrzeb merytorycznych organizacji, w której Państwo działają. Dzięki temu będziemy mogli zindywidualizować wsparcie i dopasować je do Państwa realnych potrzeb. Niniejsza ankieta odbywa się w ramach projektu "Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi.

Z poważaniem

Zespół Fundacji RC


Rusza I edycja konkursu!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na projekty tematyczne.

W pierwszej edycji konkursu na zgłoszenia czekamy od 1 września do 15 października. Podręcznik i wzory dokumentów są już do pobrania ze strony www.ngofund.org.pl

Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży przeznaczono w pierwszej edycji konkursu 9,5 mln euro. W programie dużo uwagi zostanie poświęconej działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie.

Wysokość dotacji zależy od tego, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w partnerstwie. W pierwszym przypadku wyniesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. Przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

Podręcznik, który zawiera wszystkie informacje dotyczące konkursu, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl 1 września zostanie uruchomiony Internetowy System Wniosków, który posłuży do składania aplikacji.

1 września rusza też konkurs na realizację projektów w ramach współpracy dwustronnej. Oznacza to, że organizacje, które zdecydują się realizować działania z partnerami z Norwegii, Lichtensteinu lub Islandii będą mogły otrzymać do 50 tys. zł na przygotowanie wspólnych projektów. Wnioski będzie można składać co miesiąc do 1 września 2014.

Więcej informacji: www.ngofund.org.pl

Śledźcie nas na Facebooku: www.facebook.pl/Obywatele-dla-Demokracji


Szanowni Państwo,

Portal ngo.pl przygotował krótki film, zachęcający do mądrego, przemyślanego wspierania organizacji pozarządowych. Osobom indywidualnym wyjaśniamy, gdzie można szukać informacji o organizacjach, podpowiadamy, jak sprawdzać ich wiarygodność i jakie są możliwości wsparcia działań fundacji lub stowarzyszeń. Organizacjom zaś przypominamy o ich obowiązkach w stosunku do darczyńców.

Film zawiera treści informacyjne, nie faworyzuje żadnej konkretnej organizacji.

Zachęcamy do oglądania filmu oraz zamieszczenia go na stronach Państwa urzędu, profilu na Facebooku itp.

Więcej informacji: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/895012.html

 

Link do filmu: www.youtube.com/watch?v=s4rVVcitvLQ


ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć serdecznie zaprasza na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - województwo POMORSKIE" który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2013 rw Gdańsku, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.", realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Gdańska (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.
W załączniku znajduje się agenda warsztatu.
Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu zgłoszenia na adres mailowy: biuro@ekostrateg.pl do dnia 20 czerwca br.

Kontakt do organizatora: tel. 504 088 836.

Do pobrania:


Szanowni Państwo !

Po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprasza wszystkich sympatyków wolontariatu i zwolenników aktywnej turystyki na IV-ty (bajkowy!) Rajd Pieszy Wolontariuszy ! W tym roku zaangażowanie wolontariuszy jest podwójne - grupa wolontariuszy przygotowuje Rajd od samego początku oraz mamy nadzieję na duży  udział wolontariuszy różnych instytucji jako uczestników Rajdu :)


Odbędzie się on 22.06.2013 r. w godz. 9:00 - 14:30 (= powrót)
W tym roku trasa przebiega Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi.

Zaproszenie, plakat informacyjny i wszystkie niezbędne wiadomości znajdą Państwo w załącznikach !

więcej informacji :
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=9018


SEMINARIUM

„10 LAT USTAWY - O POŻYTKU, SŁABOŚCIACH I OCZEKIWANIACH...

SEMINARIUM O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE.”

 

Swoją wiedzą, doświadczeniem i refleksjami w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na tle ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie podzielą się z Państwem nasi goście:

 PROGRAM SEMINARIUM DO POBRANIA


Szanowni Państwo,

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że powstaje Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął nabór wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wnioski przyjmuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Utworzenie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma niezwykle istotne zadanie: przedstawienie bogactwa i różnorodności żywego dziedzictwa niematerialnego oraz wyrażenie uznania dla społeczności kultywujących własne tradycje. Jednocześnie stworzy ona podstawę do umieszczenia przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu naszego kraju na międzynarodowych listach, prowadzonych przez UNESCO. Wnioski mogą być składane przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to przede wszystkim tradycje i przekazy ustne, w tym również język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, a także wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal http://niematerialne.nid.pl. Jest on miejscem, w którym znaleźć można wszelkie informacje dotyczące zagadnień związanych z tematyką dziedzictwa niematerialnego i jego ochrony w Polsce, wytyczne oraz wzór wniosku do pobrania wraz z instrukcją jego wypełnienia. 


Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych


Zarządzenie Nr 69.2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Parchowo


Procedura aktualizacji Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych


Wzór ankiety


UCHWAŁA Nr XIX. 136. 2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Parchowo na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Parchowo


Zarządzenie Nr 11.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym


Zarządzenie Nr 12.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12.2013

 

ZARZĄDZENIE Nr 25.2013 WÓJTA GMINY PARCHOWO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku

 

 


 

 

 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl