DOTACJA DLA OSP NAKLA

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Nakla zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 6.108,00 zł.

Jednostka OSP Nakla otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 6.000,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie: ubranie specjalne w ilości 2 kpl, buty specjalne strażackie skórzane w ilości 2. Z jego efektów  skorzysta 3 842 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl