Jednostki pomocnicze

Sołectwa są jednostkami  pomocniczymi  gminy, wyposażoną w zdolność sądową.
Organami sołectw są:

 • zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa
 • sołtys – organ wykonawczy
 • rada sołecka – organ wspomagający sołtysa .

Zebranie wiejskie jest właściwe we wszystkich sprawach wiejskich, między innymi na zebraniu wiejskim, mieszkańcy sołectwa:

 • wybierają i odwołują sołtysa i członków rady sołeckiej
 • rozpatrują sprawozdania z pracy sołtysa i rady sołeckiej
 • podejmują uchwały w sprawach dysponowania mieniem sołectwa
 • decydują o kierunkach działania i programach realizowanych w sołectwie

Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa wykonuje zadania określone uchwałami zebrania a ponadto:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 • prowadzi biuro sołectwa,
 • przewodniczy radzie sołeckiej,
 • zwołuje i organizuje zebrania wiejskie,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy
 • składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności

Rada Sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności:

 • szeroko współdziała z sołtysem w sprawach planu działania sołectwa
 • inicjuje czyny społeczne
 • przygotowuje i prowadzi akcje i konkursy mające na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi i ochrony przeciwpożarowej
 • organizuje różne formy opieki społecznej , pomocy sąsiedzkiej,
 • inicjuje prace prowadzone na terenie sołectwa małym nakładem kosztów

[su_button url=”http://bip.parchowo.pl/index_a.php?id=342″ icon=”icon: arrow-right”]Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej[/su_button]