Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2022

PRZEDŁUŻENIE STOPNIA ALARMOWEGO CHARLIE-CRP

Informuję, że działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na obszarze całego kraju do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Powodem decyzji jest przede wszystkim sytuacja na Ukrainie.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Więcej o: Nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo,Informujemy, że rozpoczęto nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Parchowo w pokoju nr 27. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 59 821 48 33. Wzór wniosku można pobrać z podanej strony internetowej – https://www.gov.pl/…/srodki-finansowe-dla-osob….

Jednocześnie przypominamy o bieżącym informowaniu Urzędu Gminy Parchowo o fakcie przyjęcia uchodźców bądź o chęci przyjęcia takich osób.

POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bytowskiego,

Powiat Bytowski realizuje projekt pn. POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM. W ramach tej operacji zaplanowano szereg akcji mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego. Pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj więcej „POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM”

CAŁKOWITY ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych – przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione
i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24§ 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

►  Zgodnie treścią z art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny( tj. Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.):  „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Konkurs ofert na realizację zadań finansowanych ze środków GKRPA w Parchowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie na podstawie art.13 pkt.3, art.14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz.1956 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie na 2022 rok. Wysokość planowanych środków na realizację zadania – 16.000 zł. 

Treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach poniżej

Do góry