Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres: 77-124 Parchowo , ul. Krótka 2

Tel. (59) 82-148-14

e-mail : gkrpa@parchowo.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie ,powołanej  prze Wójta Gminy Parchowo wchodzi  5 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy ,którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań  profilaktycznych komisji jest zapobieganie  powstawaniu nowych problemów alkoholowych  oraz zwiększenie zdolności  do doradzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Zajmuje się wspieraniem  osób uzależnionych i ich rodzin , kształtowaniem  zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w  trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zdania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Informacja :

Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 28  lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo,  77-124 Parchowo, ul. Krótka 2,z dopiskiem :  „Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.

Posiedzenia i pełnienie dyżurów przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu, w zakresie porad indywidualnych jak i  telefonicznych w zakresie:

 • prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w temacie uzależnienia od alkoholu ,
 • prowadzenie rozmów nt. przemocy w rodzinie,
 • udzielanie informacji o działaniach instytucji, podmiotach, w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

W sprawie terminów posiedzeń i pełnienia dyżurów komisji,proszę kontaktować się tel . 59 82 148 14 , 59 82 148 36.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Parchowie

 • prowadzenie rozmów indywidualnych i telefonicznych w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu,
 • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia,
 • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,
 • poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową, 
 • indywidualna pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych (osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod nr. tel. (59) 8214836 lub nr tel. (59)8214814.

Czynny w godzinach od 17:00 do 19:00 w dniach
21.01.2021r.
26.01.2021 r.
04.02.2021 r.
18.02.2021 r.
04.03.2021 r.
18.03.2021 r.

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom.  

Wszystkich mieszkańców gminy Parchowo , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad psychologicznych i socjalnych w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie .

Pomoc skierowana jest do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym z problemami rodzinnymi, wychowawczymi
 • zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
 • szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • doświadczających przemocy w rodzinie i w związku tym szukających wsparcia psychologicznego i prawnego.

Punkt Konsultacyjny GKRPA w Parchowie  mieści się w budynku  Urzędu Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2