Dotacja dla OSP Żukówko

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Żukówko zrealizowała zadanie  „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7.090,00 zł.

Jednostka OSP Żukówko otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 6.000,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie aparatu powietrznego nadciśnieniowego w ilości 1. Z jego efektów  skorzysta 3 842 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl

NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl