Gospodarka odpadami – przepisy miejscowe

  1. Uchwała nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1625/akt.pdf

  1. Uchwała nr XIV.112.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1794/akt.pdf

  1.    Uchwała nr XIV.114.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1796/akt.pdf

  1. Uchwała nr XIV.115.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1797/akt.pdf

  1. Uchwała nr XXII.95.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/871/akt.pdf

  1. Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1795/akt.pdf

  1. Uchwała nr XXI.190.2017 Rady Gminy Parchowo z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/873/akt.pdf