Informacja o Rządowym Programie Odnowy Zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Parchowo informuje właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków o możliwości ubiegania się o dotację finansowaną z w/w programu.  

I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania
1)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2)    Podmiot uprawniony (Gmina Parchowo) może złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w jednej z trzech kategorii:
a.    do 150 000 złotych,
b.    do 500 000 złotych,
c.    do 3 500 000 złotych.

3)    Ogłoszony nabór kart projektów stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Parchowo zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

4) Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków (max 10) pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami wpisanymi do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego oraz projekty z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.

5) Złożenie  karty projektu  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji –  jest jedynie propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6) W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Wkład własny na inwestycję pokrywa właściciel zabytku (min. 2 % wartości zadania).

8)  Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulamin tego Programu znajdują się pod adresem:   

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

II.    Beneficjenci dotacji
1)    O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, które są położone na terenie Gminy Parchowo.

2)   O udzielenie dotacji mogą się ubiegać właściciele zabytków wpisanych do  Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Parchowo.

III. Zasady składania propozycji projektów  do dofinansowania:  
1)    Karty projektu należy składać na biurze podawczym lub sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Dopuszcza się również przesłanie kart projektu pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu (ul. Krótka 2; 77-124 Parchowo) lub pocztą elektroniczną na adres gmina@parchowo.pl  w formie skanu.

2)    Wzór karty projektu określa załącznik do informacji.

3)    Karta projektu musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

4)    Karty projektu, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

5) Informacji w sprawie udziela p. Izabela Jagodzińska tel. 59 821-48-22 w godzinach pracy Urzędu Gminy Parchowo.