Kolejna inwestycja wykonana

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ORAZ PARCHOWO

Z końcem kwietnia zakończyły się prace modernizacyjne oświetlenia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Czarna Dąbrówka w partnerstwie z Gminą Parchowo pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo”. Obecnie zakończono prace odbiorowe i podpisano protokoły końcowe wykonanych prac.

Przedmiotem projektu była modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie partnerskich gmin, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a poprzez to kosztów jego utrzymania oraz osiągnięcia redukcji emisji CO2. Efektem projektu będzie również podniesienie poziomu bezpieczeństwa, podniesienie estetyki i standardu gmin, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost świadomości ekologicznej użytkowników oświetlenia, wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców, ujednolicenie systemu oświetleniowego na obszarze partnerskich gmin.

Gminy uzyskały dofinansowanie na realizację zadania w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.4. „Redukcja emisji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 85%  wartości wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.397.377,13 zł, dofinansowanie 1.187.770,50 zł. 

 

 Gmina Parchowo w ramach projektu wymieniła 276 opraw oświetleniowych na ledowe, wraz  z wysięgnikami w miejscach, w których były one wymagane. Nowe lampy posiadają innowacyjny system sterowania, dzięki któremu automatycznie można ustawić różne natężenie światła w dzień i w nocy. Gmina Czarna Dąbrówka zmodernizowała 551 lamp. Zatem modernizacją objęto ponad 98% punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz Parchowo.
Lista lamp zakwalifikowanych do modernizacji w ramach projektu.

Jest nam miło słyszeć zadowolenie mieszkańców obu gmin, którzy bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat przeprowadzonej modernizacji. Z ich relacji wynika, iż nowe lampy świecą mocniej białym światłem, sprawiając iż doświetlenie dróg i miejsc publicznych uległo znacznej poprawie, zwiększając tym samym ich bezpieczeństwo.