List intencyjny

W związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowe 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

wyraża wolę prowadzenia wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu rozwój wiedzy i świadomości małych i średnich przedsiębiorców z gminy Parchowo w zakresie możliwości wsparcia działalności eksportowej ze środków UE w ramach projektu.