Nabór na rachmistrza terenowego

Wójt Gminy Parchowo – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na

RACHMISTRZA TERENOWEGO 
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach
od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I. WYMAGANIA

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZA

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

 • 3 sierpnia – 11 września 2020 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych
 • 3 sierpnia – 13 września 2020 r. – przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrzów terenowych na zakończenie poszczególnych szkoleń z wykorzystaniem aplikacji e/m learning
 • 1 października – 30 listopada 2020 – przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

III. ZADANIA RACHMISTRZA TERENOWEGO:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe (załącznik nr 1)
 2. Informacja dotycząca RODO (załącznik nr 2)
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Parchowo
ul. Krótka 2
77-124 Parchowo

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”, w terminie od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Wynagrodzenie dla rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis powszechny, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

Dokładny zakres informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępny jest w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

Wszelkie informacje dot. spisu można uzyskać na stronie:  https://rolny.spis.gov.pl/

Andrzej Dołębski
Gminny Komisarz Spisowy