Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Wójt Gminy Parchowo, zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór dla gmin województwa pomorskiego do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie.

Udział Gminy w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

  • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
  • wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu.

Koszt dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi  nie więcej niż 600 zł za tonę oraz nie więcej niż 300 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych obiektów pokrywa właściciel nieruchomości. Zostanie on określony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zachęcamy do skorzystania z dotacji. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 19 lipca 2019 roku.

Wnioski należy składać w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy – pokój nr 26.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.

Załącznik:

druk-oceny

druk-wniosku