NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), Wójt Gminy Parchowo informuje o zatwierdzonych decyzją nr GD.RET.070/60/D2/2018.KR z dnia 31.07.2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Parchowo.

 

Opłata za

Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zł/m³)

Taryfa obowiązująca do dnia 27.08.2018 r. Pierwszy rok obowiązywania taryf  od 28.08.2018 r. do 27.08.2019 r. Drugi rok obowiązywania taryf  od 28.08.2019 r. do 27.08.2020 r. Trzeci rok obowiązywania taryf od 28.08.2020 r. do 27.08.2021 r.
Woda 2,66_zł/netto                    2,88 zł/brutto 2,76_zł/netto                    2,98 zł/brutto 2,87_zł/netto                    3,10 zł/brutto 2,98_zł/netto                    3,22 zł/brutto
Opłata abonamentowa 2,20 zł/netto                    2,38 zł/brutto 2,20 zł/netto                    2,38 zł/brutto 2,20zł/netto                   2,38 zł/brutto 2,20zł/netto                    2,38 zł /brutto
Ścieki 4,11 zł/netto                    4,44 zł/brutto 4,27 zł/netto                    4,61 zł/brutto 4,44 zł/netto                    4,80 zł/brutto 4,61 zł/netto                    4,98 zł/brutto

 

Do taryfowych  cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT  w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 % .

Zatwierdzone taryfy weszły w życie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 28 sierpnia 2018 r.