Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Powiększ obrazLogo programu 500+

Bez kryterium dochodowego.
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło
18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Uproszczona procedura.
Urząd nie wydaje już decyzji administracyjnej, jedynie informację.

Konieczne złożenie wniosku.
Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r. aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek.

Dłuższy czas na złożenie wniosku.
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka.

Świadczenie dla drugiego rodzica.
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było
przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia.
Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci
drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach.
Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze przysługuje także dyrektorom domów pomocy społecznej.