OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073)
zawiadamiam,
że w dniu 15.11.2017 roku na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Maciej Urbanek zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji Wójta Gminy Parchowo nr GKPiI.6733.3.1.2017 z dnia 22.08.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW1101A) na terenie działki nr 68/5 położonej w Nakli, w gminie Parchowo.
Korekcie podlega zapis w punkcie 1 tiret 2 ww. decyzji, dotyczący warunków i wymagań w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Jest:
– projektowana jest budowa wieży wolnostojącej o wysokości 56m (wraz z posadowieniem wieży oraz odgromnikiem)

Powinni być:
– projektowana jest budowa wieży wolnostojącej o wysokości do 56m (wraz z posadowieniem wieży oraz odgromnikiem).

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie organu przy ul. Krótkiej 2, pokój nr 25 w godzinach: – poniedziałki 8oo-16oo, wtorek-piątek 7:15-14:15.
Do pobrania skan dokumentu