Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi

Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI  Rolbiecki Tomasz realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego górnej Słupi

Całkowita wartość projektu: 3 748 720,01 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 186 412,01 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 zawarta dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na obszarze górnej Słupi, obejmujących szlak Słupi oraz jej dopływu – Kamienicy, które przewiduje trzy grupy zadań:

 1. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 11 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
 2. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz znaki lądowe,
 3. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

 

Głównymi efektami projektu będzie budowa 11 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki kajakowej oraz utworzenie kajakowych szlaków turystycznych o długości 93 km.

 

W ramach budowy obiektów infrastruktury turystycznej projekt na terenie gminy Sulęczyno obejmuje realizację trzech zadań:

 1. Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,
 2. Przystań kajakowa Centrum – Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie,
 3. Przenoska przed jeziorem Węgorzyno – Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie.

 

W przypadku  pozostałych partnerów projektu, zakres realizowanych przez nich zadań obejmuje następujące inwestycje:

 1. Gmina Sierakowice:
 2. Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino,
 3. Gmina Parchowo:
 4. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim jako przystani kajakowej,
 5. Gmina Tuchomie:
 6. Przystań kajakowa – Tuchomie basen,
 7. Przystań kajakowa – Izba Regionalna w Modrzejewie,
 8. Przystań kajakowa – Młyn Modrzejewo.
 9. Gmina Kołczygłowy:
 10. Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej,
 11. Budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Kamieńcu (Barnowo),
 12. Gmina Czarna Dąbrówka:
 13. Oznakowanie szlaku w obrębie gminy,
 14. Partner prywatny – KAJAKI Rolbiecki Tomasz:
 15. Przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy.

W ramach oznakowania szlaków projekt obejmuje oznakowanie wodne oraz oznakowanie lądowe (drogowe) na całym odcinku powstałego szlaku.

Ponadto projekt przewiduje promocję powstającego produktu turystycznego – podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego działania będzie (na obszarze całego województwa) Miasto Gdańsk.