Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT  GMINY  PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę nieruchomości  gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko

Oznaczenie nieruchomości:

Obręb ewidencyjny:  Żukówko

Nr działki:  40/13      

Powierzchnia:  3.500 m2 (część działki)

Nr KW: SL1B/00029761/4

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 400,00 zł.

Wadium:  60,00 zł

Działka nr 40/13 jest  przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo pod kąpielisko.

Sposób zagospodarowania działki nr 40/13 zgodnie z ustaleniami określonymi w uchwale nr 211/XXXVI/202 z dnia 28.06.2012r.

 

Okres dzierżawy: 3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2019 roku o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2,    77-124 Parchowo, pok. Nr 30.

Zgodnie z w.w. rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej  rocznej stawki czynszu. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w wysokości podanym powyżej może być wniesione w gotowce w kasie UG Parchowo codziennie do godz.1300,  jednak nie później niż do  03.07.2019r.  lub  przelewem na konto BS Bytów   Nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Parchowo pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek nie został spełniony. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu rocznego czynszu dzierżawnego wylicytowanego w  przetargu oraz należnego podatku VAT, jeżeli taki wystąpi. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Parchowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.