Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przetarg odbędzie się dnia  29 września 2020 roku o  godz. 1100 w sali konferencyjnej nr 31  Urzędu Gminy w Parchowie.

Wadium należy wpłacić do dnia  24 września 2020 r., w gotówce w kasie Urzędu Gminy do godz. 1300  lub przelewem na konto BS Bytów   Nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030.  Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Parchowo do dnia  24.09.2020r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego – wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena wylicytowana w przetargu będzie podwyższona o należny podatek VAT i podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 82 14 833 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Krótka 2 – pokój Nr 26.