Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej  nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości:

Miejsce położenia nieruchomości:  Grabowo Parchowskie, obręb ewidencyjny Grabowo

Nr działki:  60/7      

Powierzchnia:  879 m

Nr KW: SL1B/00017723/9

Cena wywoławcza nieruchomości w zł netto – 93 790,00 zł.

Wadium:  14 000,00 zł

Postąpienie w zł: 1% (ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, uzbrojona w sieć kanalizacyjną

Przetarg odbędzie się dnia  29 lipca 2019 roku o  godz. 1100 w sali konferencyjnej nr 31  Urzędu Gminy w Parchowie.

Wadium należy wpłacić do dnia  25 lipca 2019 r., w gotówce w kasie Urzędu Gminy do godz. 1300  lub przelewem na konto BS Bytów   Nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030.  Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Parchowo do dnia  25.07.2019r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego – wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena wylicytowana w przetargu będzie podwyższona o należny podatek VAT i podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 82 14 833 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Krótka 2 – pokój Nr 26. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.parchowo.pl, www.bip.parchowo.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie.

Wójt Gminy Parchowo zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Do pobrania: