Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne/zarządzenia.

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać do dnia 23 października b.r. przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 lub osobiście wrzucając do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

Opinie i uwagi można także zgłosić w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie.
W programie spotkania przewiduje się omówienie „Programu współpracy Gminy Parchowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 rok”.

Wzór formularza uwag do programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 83.2019 WÓJTA GMINY PARCHOWO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2020”