Rusza inwentaryzacja bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Parchowie informuje, że każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub letniskowym z którego ścieki socjalno-bytowe nie są odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do odprowadzenia ścieków do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni.

Tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele lub użytkownicy nieruchomości zabudowanych w/w budynkami są zobowiązani do podania do tutejszego Urzędu Gminy informacji zawierającej parametry, w tym pojemność posiadanych zbiorników bezodpływowych lub rodzaju i przepustowości przydomowej oczyszczalni na danej nieruchomości.

Ze względu na powyższe należy złożyć informację w tym zakresie zgodnie z załączonym formularzem, adresowanego do tut Urzędu lub elektronicznie na adres e.mail: gmina@parchowo.pl niezwłocznie lecz nie później niż do 20 marca 2023 roku.

W przedmiotowej sprawie można kontaktować się z pracownikami tut. Urzędu  Gminy tj. p. Tomaszem Golba, Zbigniewem Wałdowskim tel. 59 821 48 00;  59 821 48 32; 59 821 48 21.

Pełny wykaz wszystkich podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie urzędu gminy:

http://bip.parchowo.pl/upload/pliki/ewidencja.pdf

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to zrobić niezwłocznie!

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne!

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny, tj. nawet do 2000 zł!