Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 181,00 zł.

Ustala się wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 543,00 zł.