SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Informuję o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Parchowo wywołanych tegoroczną suszą.

Każdy producent rolny, na którego terenach uprawnych wystąpiła susza, może złożyć wniosek o oszacowanie strat z nią związanych.

Zgłoszenie szkód w uprawach wykonuje się obowiązkowo za pośrednictwem aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”.

Ponadto rolnicy mogą równolegle składać pisemne wnioski do Urzędu Gminy w Parchowie o dokonanie oględzin terenu, na którym wystąpiły szkody. Kompletnie wypełnione wnioski można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Parchowie  (parter).

Ze względu na konieczność dokonania oszacowania szkód przez komisję przed terminem zbioru, ważne jest aby wnioski w sprawie szacowania zostały złożone z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 – 10 dni przed planowanym zbiorem). 

Komisja gminna będzie szacować straty w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wniosek do pobrania: