Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

W dniu 27.04.2018r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno z panem Stanisławem Mielewczykiem właścicielem Przedsiębiorstwa „HYDRO-SERWIS’ z siedzibą przy ul. Słupskiej 45, 83-340 Sierakowice na kwotę 2 214 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

  • Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Nakla z panem Zbigniewem Chamier-Cieminskim właścicielem Zakładu Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnej z siedzibą  przy ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie na kwotę 268 140,00 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 30.09.2018 r.

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo- (51 szt.) z Krzysztofem Wiśniewskim właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „KRZYŚ” z siedzibą w Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo na kwotę 1 245 000,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 31.10.2018 r.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”