Uproszczone Plany Urządzenia Lasu

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 2338 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Parchowo od dnia 15.06.2021 r.  do dnia 16.08.2021 r, w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo ul. Krótka 2 77-124 Parchowo, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.parchowo.pl .

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Bytowski.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2021 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bytowie.