USUWANIE AZBESTU NOWA EDYCJA 2020

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PARCHOWO

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naborem do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, informuję o przystąpieniu Gminy Parchowo do ww. konkursu.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie.

Udział Gminy w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

– demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub

– wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu.

Koszt dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi nie więcej niż 600 zł za tonę oraz nie więcej niż 300 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Jeżeli wartość zadania przewyższy kwotę dofinansowania to różnicę kosztu usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych obiektów pokrywa właściciel nieruchomości. Zostanie on określony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości. Termin realizacji projektu przewidziany jest do listopada 2020 r.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 

W związku z powyższym proszę o poinformowanie mieszkańców o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Termin składania wniosków
do 05.06.2020 roku (decyduje data wpływu do tut. urzędu). Wnioski należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Parchowo, ul. Krótka 1, 77-124 Parchowo. Wzór wniosku w załączeniu.