USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Urząd Gminy Parchowo uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca ich składowania oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym w terminie do dnia 11 grudnia  2019 r. (wtorek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Parchowo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie  przy ul. Krótkiej 2.                                      

W programie nie będą mogły uczestniczyć osoby które nie złożyły w wyznaczonym terminie wniosku oraz w przypadku zadeklarowania ilości odpadów przewyższającej ilość tych odpadów wskazaną we wniosku.

Realizacja programu na terenie gminy Parchowo będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania bezpłatny odbiór w/w odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie realizowany będzie w 2020 roku. Udzielona pomoc finansowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz bezpośrednio w Urzędzie Parchowie Gminy w, pokój nr 26, tel.59 821 48 32.