Ważne informacje

Sposób naliczania opłaty:

Dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 102,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Stawkę ustala się w wysokości trzykrotności stawki określonej w ust.2.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa przysługuje w wysokości 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności w wysokości:

 • 6,30 zł za pojemnik o pojemności 120 l,
 • 12,60 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
 • 18,90 zł za pojemnik o pojemności 360 l,
 • 58,20 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
 • 18,10 zł za worek o pojemności 120 l.

Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

 • 18,90 zł za pojemnik o pojemności 120 l,
 • 37,80 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
 • 56,70 zł za pojemnik o pojemności 360 l,
 • 174,60 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
 • 54,30 zł za worek o pojemności 120 l.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części, na której zamieszkują mieszkańcy oraz opłat z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku Rada Gminy uchwala ryczałtową stawkę  w wysokości 181 zł za rok od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XVIII.157.2020 z dnia 30 października 2020 r.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za rok od nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 543,00 zł. Stawkę określa w wysokości trzykrotności stawki określonej w ust. 1.

Na co idą opłaty:

Z pobranych opłat Gmina pokryje koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:

–  odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

–  utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

–  obsługa administracyjna nowego systemu

Stawki za wywóz odpadów komunalnych mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy całkowity koszt obsługi systemu będzie przewyższał sumę uzyskaną z opłat.

Częstotliwość wywozu:

 • odpady zmieszane, niesegregowane (worek koloru czarnego), dwadzieścia razy w roku
 • szkło (worek koloru zielonego), dwa razy w roku
 • papier (worek koloru niebieskiego), dwa razy w roku
 • popioły raz w miesiącu w okresie grzewczym
 • odpady ulegające biodegradacji (worek koloru brązowego), dwadzieścia razy w roku

Odpady w pojemnikach lub workach należy wystawiać przed posesję do godziny 7:00

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów jest dostępny na naszej stronie internetowej, bądź do odebrania bezpośrednio w urzędzie Gminy.

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu gminy Parchowo:

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla Gminy Parchowo został wyznaczony Region Północno-Zachodni gospodarki odpadami z regionalnymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych: zakład w Sierznie, zakład w Bierkowie oraz w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych zakład w Wodociągach Słupsk. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Parchowo:

Wykonywanie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości  w granicach administracyjnych naszej gminy, w ramach przetargu nieograniczonego powierzono firmie Usługi Transportowe Stanisław Staubach   z siedzibą Nakli ul. Miodowa 10.

Do zadań firmy należy:

 • odbieranie i transport odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości gminy Parchowo
 • wyposażenie wszystkie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, plastiki (tworzywa).
 • odbieranie odpadów zgromadzonych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK:

Na terenie Gminy Parchowo działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Parchowie, przy oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny jest we wtorek  w godzinach od 1500 do 1700 i w soboty od 1000 do 1300.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.  W PSZOK są przyjmowane odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano rozbiórkowe (czysty gruz) oraz odpady zielone. W wyżej wymienione odpady w  PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie z zastrzeżeniem odpadów budowlano – rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3 /gospodarstwo domowe/rok.

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający będzie zobowiązany do ich posortowania, jeżeli odmówi ich posortowania będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem. Odpady dostarczone do PSZOK należy będzie umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, będzie mogła odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według ustalonego cennika. Cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK, umieszczony zostanie na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy