WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W GMINIE PARCHOWO – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

W dniu 20.10.2021 r. opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa umożliwiła start Gminy Parchowo w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W związku z tym osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Powinny zamieszkiwać na terenie Gminy Parchowo, na terenie której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane PPGR. Nie ma obecnie wymogu, by osoba taka zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PPGR.
  2. Powinny być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR

Ponadto wnioski mogą być również składane przez osoby, których członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracujący niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej NIE ŻYJE.

W ZAŁĄCZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE DOKUMENTY.

Gmina Parchowo zamierza przystąpić do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR, które uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej i zamieszkują obecnie na terenie miejscowości, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. W związku z tym zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Parchowo. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Powinny zamieszkiwać na terenie Gminy Parchowo w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR,
  2. Powinny być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest

  1. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność załączonego poniżej oświadczenia, stanowiącego podstawę do umożliwienia złożenia wniosku o grant na sfinansowanie zakupu sprzętu przez Gminę Parchowo.
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu na potrzeby projektu grantowego

Termin składania oświadczeń upływa w dniu 02 listopada 2021 r o godzinie 15:15. Oświadczenia należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Gminy Parchowo w godzinach urzędowania. UWAGA!  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE:

  1. Oświadczenia niekompletne.
  2. Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Parchowie. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 59 821-48-00.

 Załączniki do pobrania: