Zadania Wójta

Kompetencje i zadania Wójta

 • Kieruje bieżącymi sprawami gminy.
 • Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy.
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 • Udziela upoważnień do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych pracownikom Urzędu.

Kompetencje i zadania sekretarza gminy

 • Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby.
 • Sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
 • Prowadzi sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz funduszem płac Urzędu.
 • Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami.
 • Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.
 • Współpracuje z Radą i nadzoruje pracę sekretariatu Rady. Jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.

Kompetencje i zadania skarbnika gminy

 • Opracowuje projekt budżetu.
 • Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta Gminy o jego realizacji.
 • Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 • Sprawuje nadzór nad pracą Referatu budżetu i finansów.
 • Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, podatkach i opłacie skarbowej.
 • Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych.
 • Udziela kontrasygnaty czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Referat Finansów i Budżetu

 • Opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem.
 • Wymierzenie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach.
 • Sprawowanie kontroli oraz nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

Referat Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji

 • Zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.
 • Planowanie, pozyskiwanie środków oraz realizacja inwestycji gminnych.
 • Dbałość o prawidłowy stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej.
 • Przygotowanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja.
 • Zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych, ich budowa, modernizacja i utrzymanie.
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną.
 • Prowadzenie spraw gospodarki gruntami, zadrzewień, ochrony środowiska.
 • Sprawy związane z nadzorem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.