ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Powiększ obraz

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Parchowo mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości niedopełniający obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zostaje obciążony opłatą podwyższoną stanowiącą trzykrotność wartości opłaty określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Gmina Parchowo wprowadza nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie.

Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanej w deklaracji informacji ze stanem faktycznym,

– Wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do niniejszego zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne skorzystanie z danego zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Po zmianach w ustawie śmieciowej przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 6c ust. 2c dodanym ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz niektórych innych ustaw, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.:

Wielkość pojemnika/worka Stawka
Pojemnik 120 litrów na ODPADY ZMIESZANE 5,90 zł
Pojemnik 240 litrów na ODPADY ZMIESZANE 11,80 zł
Pojemnik 360 litrów na ODPADY ZMIESZANE 17,70 zł
Pojemnik 1100 litrów na ODPADY ZMIESZANE 54,10 zł
Worek 120 litrów na ODPADY ZMIESZANE 16,90 zł
Pojemnik 120 litrów na PAPIER 5,90 zł
Pojemnik 240 litrów na PAPIER 11,80 zł
Pojemnik 360 litrów na PAPIER 17,70 zł
Pojemnik 1100 litrów na PAPIER 54,10 zł
Worek 120 litrów na PAPIER 16,90 zł
Pojemnik 120 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
5,90 zł
Pojemnik 240 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
11,80 zł
Pojemnik 360 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
17,70 zł
Pojemnik 1100 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
54,10 zł
Worek 120 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
16,90 zł
Pojemnik 120 litrów na SZKŁO 5,90 zł
Pojemnik 240 litrów na SZKŁO 11,80 zł
Pojemnik 360 litrów na SZKŁO 17,70 zł
Pojemnik 1100 litrów na SZKŁO 54,10 zł
Worek 120 litrów na SZKŁO 16,90 zł
Pojemnik 120 litrów na BIOODPADY 5,90 zł
Pojemnik 240 litrów na BIOODPADY 11,80 zł
Pojemnik 360 litrów na BIOODPADY 17,70 zł
Pojemnik 1100 litrów na BIOODPADY 54,10 zł
Worek 120 litrów na BIOODPADY 16,90 zł

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych chcący przynależeć do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o pojemności min. 120 litrów, po jednym dla każdej frakcji. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych chcący zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych są zobowiązani do jej przedstawienia w Urzędzie Gminy Parchowo.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 CZERWCA 2020 ROKU.