Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img22-10-2018
imgImieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz  przedstawiają mieszkańcom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na ich życie codzienne. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. 

Samorząd może przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.


Zarządzenie Nr 100.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2016 rok"

 


UCHWAŁA NR XLV/295/2010 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parchowo.

 


Na podstawie Zarządzenia nr 85.2012  z dnia 3.09.2012r. Wójta Gminy Parchowo zostaną  przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Bawernica w sprawie określenia i zmiany rodzaju tej miejscowości tj.  z Bawernica - kolonia na Bawernica - wieś.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11.09.2012r. do 26.09.2012r.

 Parchowo, 3.09.2012r.


Na podstawie Zarządzenia nr 86.2012  z dnia 3.09.2012r. Wójta Gminy Parchowo zostaną  przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Baranowo w sprawie określenia i zmiany rodzaju tej miejscowości tj.  z Baranowo – przysiółek  na Baranowo - wieś.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11.09.2012r. do 26.09.2012r.

Parchowo, 3.09.2012r.


Na podstawie Zarządzenia nr 87.2012  z dnia 4.09.2012r. Wójta Gminy Parchowo zostaną  przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Bylina w sprawie określenia i zmiany rodzaju tej miejscowości tj.  z Bylina – przysiółek  na Bylina - wieś.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 11.09.2012r. do 26.09.2012r.

Parchowo, 4.09.2012r.

 


Na podstawie Zarządzenia nr 103.2012  z dnia 22.10.2012r. Wójta Gminy Parchowo zostaną  przeprowadzone konsultacjie społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2013”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23.10.2012r. do 06.11.2012r.

 

 


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2013

 

 

Sprawozdanie z dnia 2 lipca 2012 roku z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Soszyca i Struga dotyczących zmiany rodzaju miejscowości określonych zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo Nr 51.2012 z dnia 8 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z dnia 27 września 2012 roku z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bylina dotyczących zmiany rodzaju miejscowości określonych zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo Nr 87.2012 z dnia 4 września 2012 r.

Sprawozdanie z dnia 28 września 2012 roku z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Baranowo dotyczących zmiany rodzaju miejscowości określonych zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo Nr 86.2012 z dnia 3 września 2012 r.

Sprawozdanie z dnia 28 września 2012 roku z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bawernica dotyczących zmiany rodzaju miejscowości określonych zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo Nr 85.2012 z dnia 3 września 2012 r.


Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać do dnia 4 października b.r. przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 lub osobiście wrzucając do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

 

Opinie i uwagi można także zgłosić w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 1 października 2013 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie. 
W programie spotkania przewiduje się omówienie „Programu współpracy Gminy Parchowo 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok”.

Zarządzenie Nr 60.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 września 2013 r.

 

 

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl