Dotyczy osób, które złożyły wnioski do Urzędu Gminy w Parchowie o przyznanie komputerów dla dzieci, których przodkowie pracowali w PPGR

Szanowni Państwo!

Gmina Parchowo złożyła wniosek o dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR i otrzymała wezwanie do uzupełnienia wniosku w zakresie:

1.  Załączenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny. Muszą to być zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje publiczne. 

Wystarczą wszelkie dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, czyli legitymacje ubezpieczeniowe i książeczki zdrowia, na których były pieczątki z PGR-ów potwierdzające zatrudnienie w nich, czy akt notarialny, na którym widnieje zapis, że kupujący nieruchomość jest byłym pracownikiem PGR, świadectwa pracy, dokumenty z ZUS itp.

2. Celem potwierdzenia uczęszczania do szkoły będzie dostarczenie kopii legitymacji szkolnej dziecka.

3. Potwierdzenie pokrewieństwa w pierwszej linii pomiędzy uczniem, a pracownikiem byłego PPGR (rodzic-dziadek-pradziadek) w postaci aktów urodzenia lub ślubu dzieci i/lub rodziców z Urzędu Stanu Cywilnego.

UWAGA!!! Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt: Izabela Jagodzińska tel. 510-73-41-74

W związku z powyższym dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Parchowie w terminie do 03 grudnia 2021 roku do godz. 15.15. Niedostarczenie dokumentów z powodów niezależnych od Gminy Parchowo będzie skutkowało wykreśleniem niekompletnych oświadczeń z wniosku o dofinansowanie.