INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINE PARCHOWO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)- dalej jako u.c.p.g., Gmina Parchowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Parchowo od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u. c. p. g., Rada Gminy Parchowo przyjęła w dniu 24 marca 2020 r. Uchwałę nr XIV.120.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości niezamieszkałe mają możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Parchowo od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Parchowo, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 95 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji t. j. 26.11.2021 r., do dnia 28 lutego 2022 r. włącznie, złożyć Wójtowi Gminy Parchowo, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę ( posiadającego wpis w rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a,3c,3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…)gminną jednostkę organizacyjna lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA
Pisemne oświadczenia wraz z kopia umowy prosimy składać do dnia 28 lutego 2022 r., na adres Urzędu Gminy w Parchowie ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo. Pokój nr 21,  tel. 059 821 48 07.

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PARCHOWO:

  Lp.  Oznaczenie przedsiębiorcy/ Imię i nazwisko  Oznaczenie siedziby  Adres siedziby/ Adres przedsiębiorcy  Zezwolenie na odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
1.ELWOZ    Sp. z o.o.Oddział Sierakowiceul. Słupska 2 83-340 Sierakowice/ POK Bytów Ul. Dworcowa 17A 77-100 Bytów Tel. 59 822 20 71      TAK
2.REMONDIS   Sp. z o.o.Warszawa Oddział Lęborkul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa/ Oddział w Lęborku Ul. Kossaka 91-95 84-300 Lębork Tel. 59 862 20 68        59 862 12 78      TAK
3.Usługi Transportowa Stanisław Staubach  NaklaUl. Miodowa 10 77-127 Nakla Tel. 59 823 18 60  TAK
4.Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp. z. o.o.  SierznoSierzno 77-131 Rekowo Tel. 59 333 00 03  TAK

Link do przetargu
http://bip.parchowo.pl/index.php?id=133&p1=szczegoly&p2=9185