Konsultacje społeczne

Informuję, że Gmina Parchowo:

– przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (podstawa prawna: art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  – Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zmianami oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U. z 2019 r. poz.2277 t.j.);

przystąpiła do opracowania Programu Wspierania Rodziny (podstawa prawna: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zmianami);

przystąpiła do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ( podstawa prawna: art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz.U. z 2020 r. poz.218 t.j.).

W związku z tym zapraszam Mieszkanki i Mieszkańców Gminy Parchowo do wypełniania ankiet, które pomogą nam zidentyfikować obszary problemowe, które powinny się znaleźć w tych dokumentach strategicznych, aby możliwe było zaplanowanie działań zmierzających do rozwiązania tych problemów. Wypełnione ankiety proszę oddawać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie do dnia 16 października br.

Druki ankiet są dostępne w GOPS w Parchowie.