Projekt „Zdalna Szkoła”

Powiększ obraz

W dniu 24 kwiecień 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Informujemy, iż w ramach projektu otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego m.in. laptopów i tabletów, niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania. Ze środków otrzymanego grantu planuje się m.in. zakup 2 laptopów dla nauczycieli oraz 60 tabletów dla uczniów, którzy dotychczas nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.