Gmina Parchowo podpisała umowę z NFOŚiGW w Warszawie.

Powiększ obraz

Z dofinansowania będą mogli skorzystać rolnicy, którzy pod koniec ubiegłego roku złożyli do urzędu gminy stosowane wniosek. Każdy rolnik, który dostarczy odpady rolnicze w postaci folii, opakowań typu Big Bag, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach, otrzyma kartę przekazania odpadu. Odpady te zostaną wcześniej zważone i sklasyfikowane zgodnie z klasyfikacją.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie w drodze zapytania ofertowego operatora systemu, który mając odpowiednie zezwolenia, będzie odpowiedzialny za transport odpadów do instalacji, w której zostaną one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w zależności od jakości dostarczonych opadów. Operator otrzyma wynagrodzenie na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadów potwierdzonych przez końcowego odbiorcę.