Projekt „Zdalna Szkoła+”

Informujemy, że pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach projektu otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – laptopów, niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania w wysokości 74.979,00 zł. Ze środków otrzymanego grantu zaplanowano zakup 8 laptopów dla nauczycieli oraz 19 laptopów dla uczniów ( w tym 14 dla uczniów z rodzin wielodzietnych – 3+), którzy dotychczas nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.