Umowy na realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo została podpisana

W dniu 27.05.2022 r. zostały zawarte umowy na realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo.

Zadanie zostało podzielone na 3 części i w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy, z którymi zawarto umowy:

Część I: Przebudowa i modernizacja układu technologii uzdatniania wody, budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji wodociągowej w Jamnie i przebudową wodociągu przesyłowo-rozdzielczego Jamno-Żukówko. Wykonawca: Zakład Usługowo -Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ” , wynagrodzenie zgodnie z Umową 4.028.704,37 złotych

Część II: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Podlaszewskiego i Widokowej mająca na celu likwidację istniejącej przepompowni ścieków P3 na terenie osiedla „Parkowe” w Parchowie.

Wykonawca: Zakład Usługowo -Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ”, wynagrodzenie zgodnie z Umową 1.309.356,37 złotych

Część III: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Kartuskiej w Parchowie mająca na celu zmianę lokalizacji istniejącej przepompowni ścieków P2 oraz modernizacja i wymiana pomp wraz z osprzętem istniejącej przepompowni ścieków P1 przy ul. Krótkiej w Parchowie.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski, wynagrodzenie zgodnie z Umową 575.000,00 złotych

Łączna kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. EDYCJA I – 5617407,70 zł.