Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 08 stycznia 2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Parchowo została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Parchowo oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i doprowadzeniem wody pitnej do gospodarstw domowych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno o długości 3 838 km, budowa wodociągu rozdzielczego w Nakli o długości 3,329 km i budowa 51 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Parchowo.

Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 890 156,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.