Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończono realizację przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano m.in.:

  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno.
  • Budowę wodociągu rozdzielczego w miejscowości Nakla.
  • Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo: 35 szt.  (0,9m3 /d) i 16 szt. (1,2m3 /d).

Przypominamy, że w dniu 08 stycznia 2018r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Parchowo została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 890 156,00  zł, co stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.