UWAGA!!! Zmiana numeru rachunku bankowego

Gmina Parchowo informuje, że w  związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym od 11 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe o numerze:

24 9321 0001 0007 3495 2000 0310

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.